Dla biznesu

sprawy korporacyjne


§ Projekty dokumentów korporacyjnych (np. umowa spółki, statut, uchwały, wewnętrzne akty prawne), regulaminy, procedury i inne akty prawne regulujące funkcjonowanie firmy;

§ Rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym (spółki osobowe i kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, związki pracodawców)

§ Doradztwo w bieżącej działalności.

prawo kontraktowe


§ Projekty umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym;

§ Opiniowanie zawartych umów;

§ Specjalizacja: 1) ocena prawna ryzyka nabywania wierzytelności (w tym pakietów wierzytelności); 2) prawne formy zabezpieczania transakcji; 3) prawo wekslowe.

dochodzenie należności


§ Negocjacje w sprawie spłaty zadłużenia (postępowanie przedsądowe).

§ Reprezentacja przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych, w tym zabezpieczających.

§ Nadzór nad egzekucjami komorniczymi.